آلبر کامو

همین دیگر ... آخر عمر کامویی هم شدیم

 

زمانی می رسد که انسان دیگر جوشش عشق را حس نمی کند.
آنچه که می ماند تنها تراژدی ست.زیستن برای کسی یا چیزی
دیگر معنایی ندارد.دیگر هیچ چیز معنایی ندارد جز اندیشه مردن به
خاطر چیزی.

آلبر کامو

 

/ 0 نظر / 21 بازدید