مادر!

 

مادر! هنوز نامِ شما یک ترانه است
چشمانِ نامراد به دنبال خانه است 

 

از پختگی و تلخ و ثمر خاطرم تهیست
مادر! تمامِ قامتِ من یک جوانه است

 

مادر! سپاس نامه، محبت، دعا که چی؟
خاک ات شوم نماز و دعایت فسانه است

 

دیگر تمام گشت و خدا خط نمیزند
فرمان ذوالجلال، همانا یگانه است

 

خون می گریست تا دمِ دیروز ها نفس
امروز بهرِ گفتنِ خود صادقانه است

 

مادر! تمام زندگی ام میرود ز دست
ایندم قرارِ آمدنِ من بهانه است

 

چندی بیا کنار ِ من و پیش من بمان
این التماسِ آخری ام کودکانه است

 

2008  جولایی

/ 0 نظر / 6 بازدید