هویت

هویت

باروت هم اگر بودم
نم میکشدم
در زیر زمینی متروک

  و خواب میدیدم
شعله یی را که می آید
سوار بر اسپ طلایی
تا بیاویزد مرا از تن یالهایش

وپربکشد
در انفجارِ من و تو

به جهانی
  که تفسیرِ هویت منست


Thursday, November-03-11

/ 0 نظر / 15 بازدید