تبعید

تبعید کرده اند مرا از فضای تو
محتاج یک نفس شد ه ا م درهوای تو

 

شاید که سد کنند مسیر مرا ولی
من میدوم تمام سفر را برای تو

 

این سالها که میگذرند آه بی درنگ
سرمی برند روز و شبم رابه پای تو

 

آه ای ستاره ای که مرا برده ای ز یاد
اینجا نه آفتاب نشنید به جای تو

 

مصلوب چارمیخ دعایم ولی دریغ
نشنیده التماس مرا هم خدای تو

 

مسموم کرده است مرا این فضا ببین
محتاج یک نفس شد ه ا م درهوای تو

 

ـــــ ـــــ ـــــ

2004

/ 0 نظر / 17 بازدید