فاصله

لبهای سرد فاصله را میتوان سرود
تک یادهای چلچله را میتوان سرود

 

آری ! به جان واژه که ازارتفاع درد
ابعاد دنج مسئله را میتوان سرود

 

زین عاقبت که راه مرا میکند دوتا
اعماق تلخ مرحله را میتوان سرود

 

دار است پیش رو و فرار است پشت سر
زنجیرهای سلسله را میتوان سرود

 

بیتو سکوت در دل من شعر میشود
آرامگاه هلهله را میتوان سرود

 

صد پاره گر شوی تو زخشم زمین وخاک
هم طول و عرض زلزله را میتوان سرود

 

2005

/ 0 نظر / 16 بازدید