آغاز..آخر

اگــــر سکوت بمانی اگر ترانه شوی
 اگر خــــدای غزلهای عاشقانه شوی


 اگر جنون تجسم کنی بـه -سحر غزل
 اگــر تداعی ایمای شاعرانه شوی
 
 اگر دمشق کنی شمس و چند سال دگر
اگر به قونیه آیی چراغخانه شوی


اگر نجابت کوه کن شوی، کتیبه ی کوه
 اگرروایت شیرین به صد بهانه شوی


 اگـــــر شکوه بهار گل کند ز اندامت
اگر بــه ساقه بپیچی،اگر جوانه شوی


دگر ز دامن دنیای تان نمی رویم
اگر زمین بکاری اگر چــه دانه شوی 

 

2009 - اپریل

/ 0 نظر / 16 بازدید