ره تو شه

 

هر چند با تو بو دن من گشت مختصر
ا ز کو چه ها ی آ بی ا ند یشه ا م گذ ر

 

بر آسمانِ خاطرِ من تک ستاره ای
و زصبح نا ر سید ه ا ی فر دا بده خبر

 

ا زجنس میو ه های بهشت ا ست بو د نت
د ر ر یشه ها ی هر نفست ، سا قه و ثمر

 

ا زگیسو ا ن تیر هء من شا م می چکد
یا ر و ی شا نه ها ی تو پا شید ه صبحِ تر

 

گرلاله های اشک مرا چید ه ای، رفیق
ره تو شه ها ی سرخ ببر با خو دت سفر

 

بشنو مرا که با همه ی ا زدحا م خو یش
غمنامه ی گلولهء جنگم به قلب شهر

 

این قامت خمیده رفتن شکستنی ست
ازریشه های خشک جدایی کشیده سر

.........

هم شا نه ی بهار و سپیدا ر میشوم
باران اگر بماند و آتش زند تبر ....

ـــــ ـــــ ـــــ

2005

/ 0 نظر / 12 بازدید