چسپناک

"چسپناک"

چرخ میزند
  لعنتی!
...

وز وز میکند دور سرم
با بالهای چسپناکش
می پلکد نفسهایم را
چ س س س سپ نا ک
تلخ میشوم
ت ل خ ..
ت ت ت ل خ خ خ
بپر
آخ! لعنتی
رهایم کن
مگس!
کوچک!
عبث!
ز ن د ه گ ی!
 
"IMG"
/ 0 نظر / 18 بازدید