برای تو

ترا من مینویسم تا بلندِآسمان پرواز
دو بال یک پرنده، یک فضای تازه، یک آغاز

 

ترا من مینویسم خانه ی ازعشق از احساس
ترا من مینویسم متن هر آهنگ هر آواز

 

برای تو تبسم را نگه را خانه می سازم
بروی پلک هایت مینویسم خواب های ناز

 

ترا در هر غزل، در هر عبارت میکنم جاری
ترا در سینه می پیچم ترا در گوشه های راز

 

ترا با صد روایت از دهان بوسه می گویم
صدایت میزنم با تار ها، با نغمه ها، باساز

 

2007

/ 0 نظر / 15 بازدید