دختر همسایه

باز این دخترِ همسایه و گپ گپ لبِ بام

  صحبت از مرگِ سحر، کشتنِ او دم دم شام

  باز یک تازه ترک نقشه به مهمانی شب

  خاک بر چشمِ سحر سلسله­ی حرف و سلام

مهربان! سال به سال تازه کنی عشقِ قدیم

دلبرِ "اکس" شما، اول ماه، ماهِ تمام

پوزش! اما ز کدام ماه سخن گفته میگویی؟

  گرد ماندست و مدور یا چکیده همه خام

  نیم رخ ماه مگر ریخته از قله­ی کوه

  شکل آفتابه شده روی لگن، پشتِ حمام

  پوزشی دیگری از راه رسید، می بخشی

  تاکجا میدوی از پشت همین گشنه­ی دام؟

  زن همسایه که دیشب پسِ بام گوش گرفت

  خبر آورده که خوردی ز کسی مالِ حرام

  باور هرگز نکنم؛ هیچ نرنجم از تو

  آه! از دختر همسایه و گپ گپ لب بام

 

2008---

/ 0 نظر / 18 بازدید