# شعر_واژه_نگار

نون

  نون :تجربه ی در مایه های شعر کانکریت که من آنرا شعر واژه نگار نامگذاری کرده ام.    
/ 0 نظر / 17 بازدید