گورآواره جنازه ام را می بینی
آواره بر شانه ی زمین 
  دهن شکسته ی تخته سنگ
... نامی ندارد
  از لای دندانهای ذوق زده اش
                                   بریزد

  آ ه ! درفش باد
خاکی نمی وزد
بر زمین خم شده ی جنازه بردوشم


زینت نور
/ 0 نظر / 18 بازدید